Vision och långsiktiga mål 2023–2025

Bagarmossens Folkets hus (BFH) är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som samlar medlemmar på lokal och regional nivå.

BFH:s verksamhet ska främja lokalsamhället med avseende på:

 • Demokratiska värden/demokratins utveckling
 • Jämlikhet och jämställdhet
 • Social inkludering och social gemenskap samt folkhälsa
 • Bildning
 • Kulturens mångfald och egenvärde
 • Den gröna omställningen/ekologisk hållbarhet

Verksamheten i BFH ska bedrivas under trygga former för personal och besökare. Det innebär att sådan aktivitet som genererar oro för hot, våld (fysiskt, verbalt, psykologiskt), trakasserier, diskriminering, skadegörelse, nedskräpning eller som ger uttryck för icke demokratiska ideologier inte tolereras

Den verksamhet som bedrivs inom BFH ska spegla Bagarmossens befolknings mångfald.

Vision

 • Vi är en mötesplats som främjar engagemang, kultur och bildning för att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle

BFH ska ge fler människor i vårt närområde möjligheter och kraft att påverka sina livsvillkor. Vi är en mötesplats för alla i Bagarmossen. Genom kulturverksamhet och genom att upplåta lokaler till individer, organisationer och civilsamhället bygger vi broar mellan människor.

Tillsammans med andra aktörer tar BFH ansvar för att hitta lösningar på de utmaningar som finns i samhället och samlar lokalt engagemang under ett tak.

Långsiktiga mål

 • BFH ska vara en efterfrågad mötesplats för invånare, föreningar, företag och andra aktörer som verkar i vårt område.
 • BFH ska vara en stark kulturscen i söderort där scenkonst av hög kvalitet möter samhällets utmaningar och mångfald
 • BFH ska ge fler människor i vårt närområde möjligheter och kraft att påverka sina livsvillkor

Verksamhetsplan 2023

Lokaluthyrning

Verksamhetsmål

 • Öka uthyrningsgraden och se till att huset nyttjas vid alla tider under dagen
 • Öka hyresintäkterna från såväl tillfälliga som fasta hyresgäster
 • Öka kundnöjdheten och stärka BFH i rollen som professionell uthyrare

Huvudsakliga aktiviteter

 • Se över och implementera strategi för dagtidsuthyrning,
 • Analysera uthyrningsgrad och vilka som hyr – identifiera nya målgrupper
 • Genomföra strategi för konferensuthyrningar genom konceptbeskrivning, prissättning och nya marknadsföringsverktyg
 • Justera och anpassa prislistan i takt med ökad hyreshöjning

Kulturverksamhet

Verksamhetsmål

 • Befästa vår plats på kulturkartan med ett spännande och utmanande program med teater, konserter, bio, utställningar och scenframträdanden
 • Bredda våra målgrupper och öka deras deltagande i vår verksamhet
 • Stärka samarbetet med lokala kulturaktörer

Huvudsakliga aktiviteter

 • Fortsätta utveckla rutiner för uppföljning och analysera genomslag och deltagande
 • Öka synligheten för våra arrangemang
 • Verka för etablering av Riksteaterföreningen Söder om söders arrangemang på Bagarmossens Folkets hus.
 • Verka för etablering av Riksteaterföreningen Söder om söders arrangemang på Bagarmossens Folkets hus.
 • Erbjuda fullt program i Galleri Bagis. Tillsammans med Stockholmshem utveckla möjligheten att låta utställningar synas på torget utanför huvudentrén.
 • Fortsätta utveckla bioverksamheten, genomföra Sthlm södra Filmfest samt fortsätta utveckla musikdokumentärfilmklubb Let’s Get Lost. Arrangera utomhusbio i augusti tillsammans med Stockholmshem
 • Ha beredskap för alternativa verksamheter inom kultur för barn och unga att bedriva
 • Utveckla befintliga och initiera nya möjliga samarbeten med lokala kulturaktörer
 • Etablera en volontärgrupp i Bagarmossen för kulturarrangemang och andra behov som finns i verksamheten.

Övriga projekt

Verksamhetsmål

 • Etablera BFH som en relevant aktör i frågor som rör demokrati och hållbar utveckling
 • Etablera namnet #folketshusforfuture som det paraply kring verksamhet som rör klimat och hållbar utveckling.

Huvudsakliga aktiviteter

 • Starta och genomföra projekt som rör demokrati och hållbar utveckling, särskilt fokus på barn och unga.
 • Fortsätta utveckla Folkets fika
 • Arbeta vidare inom ramen för pågående dialog med stadsdel och bostadsbolag
 • Ta del av erfarenhet från andra hus och utnyttja FPH i arbetet
 • Fördjupa samarbetet med stadsdelen och bostadsbolagen i sociala frågor och särskilt om ungdomsfrågor

Personal och arbetsmiljö

Verksamhetsmål

 • En attraktiv arbetsgivare där alla får möjlighet att ta tillvara och utveckla sin kompetens
 • En arbetsplats med god arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete

Huvudsakliga aktiviteter

 • Policies och handlingsplaner som rör arbetsmiljö är aktuella och kända i verksamheten ska göras kända, både hos personal och styrelse
 • Genomföra utbildningar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor
 • Pröva hur en medarbetarundersökning kan genomföras

Ekonomi

Verksamhetsmål

 • Säkerställa verksamhetens ekonomiska förutsättningar för 2023-2025
 • Säkerställa att husets resurser används så effektivt som möjligt

Huvudsakliga aktiviteter

 • Fortsätta utveckla ekonomiska rutiner för bl.a. budgetering och uppföljning
 • Fortsätta söka relevanta bidrag till verksamheten
 • Hitta fler finansieringskällor för arbetet med demokrati och hållbar utveckling
 • Under 2023 säkerställa hur all ekonomisk förvaltning kan genomföras i egen regi och vilka ev konsulttjänster som behövs
 • Undersöka eventuell placering av föreningens kapital för att få bättre avkastning

Fastigheter

Verksamhetsmål

 • Behålla och ha fräscha och väl fungerande lokaler
 • Hållbar städning både för personal och miljö (kemikalier och ryggar)

Huvudsakliga aktiviteter

 • Ta del av aktuella brand- och fastighetsutbildningar
 • Om ekonomiska förutsättningar ges, förbereda och påbörja renovering av lokalen vid Djupågatan.
 • Fullt utnyttja befintlig utrustning och identifiera ytterligare behov av upprustning av den digitala miljön
 • Överväga ett uppdaterat larm- och låssystem.
 • Utveckla kaféverksamheten

Fastställda vid årsmötet 10 maj 2023